ΜΠΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2413012942

Διεύθυνση: κόυμα 42, Λάρισα

Ελλάδα and Θεσσαλία